در این برگه تنها برخی از اطلاعیه های شرکت قرار گرفته است. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

آگهی تغییرات شرکت سماء جمع صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31715 و شناسه ملی 10260522679 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/06/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدجواد آقاکوچکی شماره ملی 1130091392 کدپستی 8187819152 و مصطفی کامرانی شماره ملی 1220045276 کدپستی 8169198373 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند

عطف به صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سماء جمع صنعت مورخ 06/02/1400 و تایید بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش اختیاری سرمایه شرکت وفق مواد 189 ، 192 و 193 قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/825/8 ریال کاهش خواهد یافت بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران و اشخاص حقیقی و حقوقی می رساند چنانچه مانده حساب و یا اقلام تعیین تکلیف نشده ای با این شرکت دارند به صورت کتبی به مدت زمان دو ماه از تاریخ نشر آگهی به آدرس : استان اصفهان- شهرستان اصفهان – بخش مرکزی – شهر اصفهان – رهنان – خیابان آیت اله اشرفی اصفهانی – بن بست صدیازدهم – پلاک0 – ساختمان فدک – طبقه اول – کد پستی 8187819152 ارسال و رسید دریافت دارند.

آگهی تغییرات شرکت سماء جمع صنعت سهامی خاص به شماره ثبت 31715 و شناسه ملی 10260522679 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : – آقای محمدحسین شیروانی کدملی 0558986293 بعنوان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل , خانم نگار شیروانی کدملی 0521355362 بعنوان نایب رییس هیأت مدیره ، آقای محمدرضا شیروانی کدملی 1220038210 بعنوان عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود. – آقای محمدجواد آقاکوچکی کدملی 1130091392 و آقای مصطفی کامرانی کدملی 1220045276 به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. – روزنامه کیمیای وطن جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

 

آگهی تغییرات شرکت سماء جمع صنعت سهامی خاص به شماره ثبت 31715 و شناسه ملی 10260522679 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/06/1399 محمدجواد آقاکوچکی به شماره ملی 1130091392 بعنوان بازرس اصلی و مصطفی کامرانی به شماره ملی 1220045276 بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جواد شیروانی کدملی ۰۰۵۷۰۰۳۲۹۷ ، محمدحسین شیروانی کدملی ۰۵۵۸۹۸۶۲۹۳ ، آقای محمدرضا شیروانی کدملی ۱۲۲۰۰۳۸۲۱۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . محمدجواد آقاکوچکی کدملی ۱۱۳۰۰۹۱۳۹۲ و آقای مصطفی کامرانی کدملی ۱۲۲۰۰۴۵۲۷۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش ۹۸۰۱۲۸۹۹۴۶۰۴۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۷ جواد شیروانی کدملی ۰۰۵۷۰۰۳۲۹۷ و محمدحسین شیروانی کدملی ۰۵۵۸۹۸۶۲۹۳و محمدرضا شیروانی کدملی ۱۲۲۰۰۳۸۲۱۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت (تا تاریخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۸) انتخاب شدند.
ش۹۷۰۵۲۸۸۲۸۹۷۳۴۸۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است که به ۲۱۰۰۰ سهم با نام عادی هریک به پانصد هزارریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده_است. ش ۹۶۰۹۲۷۳۵۹۵۸۴۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دقیق آزما تراز با شماره کد شناسه ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ به عنوان بازرس قانونی و آقای محمد جواد آقاکوچکی ۱۱۳۰۰۹۱۳۹۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش ۹۵۰۳۰۹۷۰۹۸۸۴۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین شیروانی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله پرنده خوزانی بعنوان مدیرعامل خارج از سهامداران و آقای جواد شیروانی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه شیروانی بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.مدیر عامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
ش۹۴۰۲۰۳۱۷۵۸۵۴۱۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۶ و ۱ و ۵/۷/۱۳۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و حمیده دشتی وادشتی به کد ملی ۱۲۲۹۲۷۳۴۴۱ و زینت قیصری به کد ملی ۱۲۲۹۷۴۷۷۴۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی بموجب گواهی شماره ۱۱۱/۲۸۴۹/۳ بانک صادرات شعبه کرکوک از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد «سرمایه شرکت ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال نقدی است که به ۱۰۰۰ سهم ۰۰۰/۵۰۰ ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت شده است»، امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۷/۷/۹۲ تکمیل گردید.
ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۱۵۱۵۳۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان