مطالب توسط s

,

آگهی تغییرات شرکت سماء جمع صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31715 و شناسه ملی 10260522679

آگهی تغییرات شرکت سماء جمع صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31715 و شناسه ملی 10260522679 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/06/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدجواد آقاکوچکی شماره ملی 1130091392 کدپستی 8187819152 و مصطفی کامرانی شماره ملی 1220045276 کدپستی 8169198373 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و […]

,

آگهی کاهش سرمایه اختیاری شرکت سمای جمع صنعت (سهامی خاص) به شمار ثبت 31715 و شناسه ملی 10260522679

عطف به صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سماء جمع صنعت مورخ 06/02/1400 و تایید بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش اختیاری سرمایه شرکت وفق مواد 189 ، 192 و 193 قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/825/8 ریال کاهش خواهد یافت بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران و اشخاص […]

,

آگهی تغییرات شرکت سماء جمع صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31715 و شناسه ملی 10260522679

آگهی تغییرات شرکت سماء جمع صنعت سهامی خاص به شماره ثبت 31715 و شناسه ملی 10260522679 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : – آقای محمدحسین شیروانی کدملی 0558986293 بعنوان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل , خانم نگار شیروانی کدملی 0521355362 بعنوان نایب رییس هیأت مدیره […]

,

آگهی تغییرات شرکت سماء جمع صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31715 و شناسه ملی 10260522679

آگهی تغییرات شرکت سماء جمع صنعت سهامی خاص به شماره ثبت 31715 و شناسه ملی 10260522679 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/06/1399 محمدجواد آقاکوچکی به شماره ملی 1130091392 بعنوان بازرس اصلی و مصطفی کامرانی به شماره ملی 1220045276 بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند.

,

آگهی تغییرات شرکت سماء جمع صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۲۶۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جواد شیروانی کدملی ۰۰۵۷۰۰۳۲۹۷ ، محمدحسین شیروانی کدملی ۰۵۵۸۹۸۶۲۹۳ ، آقای محمدرضا شیروانی کدملی ۱۲۲۰۰۳۸۲۱۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . محمدجواد آقاکوچکی کدملی ۱۱۳۰۰۹۱۳۹۲ و آقای مصطفی کامرانی کدملی ۱۲۲۰۰۴۵۲۷۶ به ترتیب به سمت […]

,

آگهی تغییرات شرکت سماء جمع صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۲۶۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۷ جواد شیروانی کدملی ۰۰۵۷۰۰۳۲۹۷ و محمدحسین شیروانی کدملی ۰۵۵۸۹۸۶۲۹۳و محمدرضا شیروانی کدملی ۱۲۲۰۰۳۸۲۱۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت (تا تاریخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۸) انتخاب شدند. ش۹۷۰۵۲۸۸۲۸۹۷۳۴۸۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

,

آگهی تغییرات شرکت سماء جمع صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۲۶۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است که به ۲۱۰۰۰ سهم با […]

,

آگهی تغییرات شرکت سماء جمع صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۲۶۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دقیق آزما تراز با شماره کد شناسه ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ به عنوان بازرس قانونی و آقای محمد جواد آقاکوچکی ۱۱۳۰۰۹۱۳۹۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش ۹۵۰۳۰۹۷۰۹۸۸۴۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

,

آگهی تغییرات شرکت سماء جمع صنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۱۷۱۵ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۵۲۲۶۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین شیروانی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله پرنده خوزانی بعنوان مدیرعامل خارج از سهامداران و آقای جواد شیروانی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه شیروانی بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی […]

,

آگهی تصمیمات در شرکت سماء جمع صنعت سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۲۶۷۹

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۶ و ۱ و ۵/۷/۱۳۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و حمیده دشتی وادشتی به کد ملی ۱۲۲۹۲۷۳۴۴۱ و زینت قیصری به کد ملی ۱۲۲۹۷۴۷۷۴۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و […]