در این برگه تنها برخی از اطلاعیه های شرکت قرار گرفته است. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۵/۱۲/۸۷ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به نشانی خیابان اشرفی اصفهانی، میدان ۲۲ بهمن، بن‌بست ۱۱۱ ساختمان فدک، طبقه دوم، واحد ۴ کد پستی ۸۱۸۶۹۰۰۰۰۰ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۷/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و حمیده دشتی فرا دشتی کد ملی ۱۲۲۹۲۷۳۴۴۱ و کد پستی ۳۸۱۸۶۸۵۵۵۴ و زینب قیصری کد ملی ۱۲۲۹۷۴۷۷۴۵ و کد پستی ۸۴۱۹۱۷۵۷۳۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۲/۸/۹۱ تکمیل گردید.
ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۲۰۹۸۷۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان